Kritéria školy

Pro zapojení do komunity Fairtradových škol nemusíte naplňovat všechna kritéria. Pokud ale chcete získat i oficiální titul Faitradová škola, musíte naplnit všech 5 kritérií, které jsou zárukou toho, že ve své škole dostatečně podporujete fair trade a tím i pěstitele ve světě. Tedy máte vytvořený školní tým, věnujete se globálnímu vzdělávání, zvyšujete povědomí o Fairtrade ve vašem okolí a využíváte fairtradové výrobky. Žádost o získání titulu najdete v podstránce Ke stažení.

  • ŘÍDICÍ SKUPINA – Na škole je založena řídicí skupina, která má nejméně pět členů. Alespoň polovinu tvoří žáci nebo studenti, členem řídicí skupiny musí být zaměstnanec/zaměstnankyně školy. Předsedající řídicí skupiny musí být starší osmnácti let. Řídicí skupina žádá o prodloužení titulu Fairtradové školy každoroční zprávou o činnosti k 30. 10. – buď písemně nebo telefonicky. Viz formulář reportu v sekci Ke stažení.

TIP: Je vhodné, aby řídicí skupina pro lepší organizaci aktivit vytvořila strategický plán a pro jednotlivé pololetí (semestry) akční plán.
TIP: Hodí se také základní informace o kampani Fairtradové školy v manuálu.
TIP: Při existenci studentské organizace, studentské unie je vhodné jejich členy zapojit do činnosti řídicí skupiny.
TIP: Zpráva o činnosti informuje jen o zásadních událostech v uplynulém školním roce a plánu řídicí skupiny pro další období. Není adnimistrativně náročná a umožňuje nám sdílet příklady dobré praxe.

  • OFICIÁLNÍ PODPORA FAIR TRADE – Vedení školy schválí dokument, ve kterém deklaruje podporu fair trade. Škola poskytne na svých webových stránkách prostor pro informace o fair trade a aktivitách řídicí skupiny.Po získání titulu zde informuje o tom, že je Fairtradovou školou.

TIP: Škola může k fair trade vyčlenit mimo prostoru na webu také nástěnku, její obsah mohou tvořit žáci nebo studenti školy za podpory řídicí skupiny a učitelů školního sboru.
TIP: Webové stránky mohou obsahovat informaci o fair trade a rozpoznání fairtradových produktů, o kampani Fairtradových škol, o tom, kde se dají fairtradové produkty na škole zakoupit, kdo se tématem na škole zabývá jako kontaktní osoba a jakou podporu škola fair trade dělá (pořádané akce, globální rozvojové vzdělávání…).

  • GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ – Základní a střední školy zařazují do výuky i života školy globální rozvojové vzdělávání. To se děje v souladu s Národní strategií globálního rozvojového vzdělávání. Školní vzdělávací program klade důraz na integraci průřezových témat, zejména Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova a Environmentální výchova. Pedagogové školy se v těchto oblastech dále profesně vzdělávají. Vysoké školy a univerzity zařazují globální témata včetně fair trade do výuky nebo je komunikují jinou vhodnou formou (semináře, besedy, přednášky atd.).

TIP: Koordinátoři Školního vzdělávacího programu se mohou inspirovat v seznamu literatury ke globálnímu vzdělávání od Českého fóra pro rozvojovou spolupráci. Zařazení konkrétních témat do předmětů se věnuje například publikace Svět do všech předmětů nebo příručka Začínáme s GRV, která popisuje zkušenostmi škol se zařazováním témat do školního vzdělávacího programu.
TIP: Globální rozvojové vzdělávání řeší např. témata fair trade, globalizace, společenská odpovědnost, pracovní podmínky, lidská práva, dětská práce aj.
TIP: NaZemi nabízí zájemcům přístup do své knihovny, která obsahuje mnoho odborných titulů k tématu globálního rozvojového vzdělávání, odpovědné spotřeby, rozvojové spolupráce, fair trade a jiná ekonomická témata.

  • PODPORA SPOTŘEBY FAIR TRADE PRODUKTŮ (KRITÉRIUM JE NEPOVINNÉ PRO TY, KTERÝCH SE TÝKÁ VYHLÁŠKA 282/2016 SB. – VIZ STANOVISKO KAMPANĚ) – Škola se v dokumentu na podporu fair trade zavazuje ke konkrétnímu způsobu podpory spotřeby fair trade produktů. Ve škole lze zakoupit fairtradové produkty. Na vysokých školách jsou fairtradové produkty dostupné v minimálně polovině prodejních míst (kantýny, kavárny…).

TIP: Školy mohou nahradit současné nápojové automaty těmi s fairtradovovou kávou nebo čajem, mohou zařídit dostupnost fair trade ve školní jídelně, kantýně nebo menze, mohou nakupovat fair trade pro vlastní spotřebu nebo pro akce pořádané školou…
TIP: Školám jsou k dispozici nejen potraviny fair trade, ale i fotbalové míče, květiny nebo výrobky z bavlny.
TIP: Na škole by měla být možnost zakoupit si fairtradový výrobek (v bufetu, v nápojovém automatu, prodejní stánek provozovaný žáky o přestávce…). K prodeji fair trade na půdě školy je třeba možný model z Litoměřic, kdy žáci každou velkou přestávku vyráží na chodbu a postaví tam na stole mini prodejní stánek s fairtradovými produkty (čokolády, džusy, oříšky) a k tomu vaří fairtradový čaj. Pokud máte vlastní bistro ve škole, pak je možné přidat některý z produktů do nabídky. Hodí se také náš nový manuál, jak prodávat na škole.

  • PRÁCE S VEŘEJNOSTÍ – Škola uspořádá alespoň jednou ročně osvětovou akci na podporu fair trade pro širší veřejnost. Škola usiluje o medializaci fair trade v místních médiích. Škola informuje o fair trade při akcích školy a ve školních médiích.

TIP: Města se mohou zapojit se do celorepublikového happeningu Férová snídaně nebo Výstava na stromech.
TIP: V rámci posuzování naplnění tohoto kritéria je brán ohled na to, zda je pořádaná akce zaměřená výslovně na téma fair trade, zda je určená pro veřejnost a zda u ní se podařila její dostatečná medializace (např. plakáty, pozvání a reportáž v místním deníku…).