ZŠ Floriána Bayera Kopřivnice

Ikona Ikona Ikona Ikona Ikona
- Zapojeni s titulem

Základní škola Floriána Bayera se 20. 6. 2024 stala Fairtradovou školou. Certifikát převzala ředitelka školy Mgr. Vlasta Geryková z rukou vedoucího oddělení práce se školami FTČS Jana Jíchy. Aktivity na podporu fair trade pořádá škola už více než 10 let.

Nedílnou součástí výuky i života školy jsou zajímavé vzdělávací, prožitkové a osvětové akce na nejrůznější globální a rozvojová témata. Škola je od r. 2011 právě i za tyto aktivity držitelkou mezinárodního titulu Světová škola jako jedna z prvních škol v ČR, současně máme i titul Etická škola. A právě tématice fair trade se nejen ve Světové škole věnujeme dlouhodobě, neboť žáky výrazně zaujala a propojujeme toto téma s aktivitami a akcemi všech tříd školy. Ve škole máme také zavedeny samostatné předměty Multikulturní výchova a Ochrana životního prostředí, které významnou měrou přispívají k naplňování globálních a rozvojových témat.

V roce 2022 proběhla celoškolní akce „Fair trade proti chudobě a dětské práci“, kdy jsme se tvorbou rukodělných výrobků zaměřili na problematiku dětské práce, kterou právě fair trade ve svých principech zakazuje. Součástí této úspěšné akce byla i sbírka šatstva a školních potřeb pro ukrajinské spolužáky a výtvarná soutěž „Stop válce a násilí“.
http://www.zsbayera.cz/page/fair-trade-proti-chudobe-a-detske-praci-stop-valce-a-nasili
Za uspořádání této akce byla škola oceněna „Cenou inspirace Světové školy“ a převzala ocenění v Senátu ČR jako jedna ze 12 škol v České republice. Pedagogové školy jsou každoročně oceňováni Městem Kopřivnice při příležitosti Dne učitelů v kategorii Významný přínos v oblasti vzdělávání pro trvale udržitelný rozvoj.
V r. 2023 proběhl již 6. ročník dovednostně vědomostní soutěže „ZDRAVÍČKO“ pro žáky škol města i okresu, kterou každoročně pořádáme, se zařazením globálních témat, s přípravou receptů mezinárodních kuchyní, s tvorbou typických účesů národů a etnik, her dětí celého světa apod. Její součástí je pravidelně samostatný blok „Seznamte se s fair trade“ s prezentací
žáků školy, s ochutnávkami fairtradových potravin, s výstavkami fairtradových produktů, řemeslných výrobků a informačních materiálů, s testem o fair trade pro účastníky s výhrami fairtradových balíčků.

http://www.zsbayera.cz/page/zdravicko-2023-mezinarodni-seznamka
http://www.zsbayera.cz/page/zdravicko-2019
https://www.youtube.com/watch?v=_ecn9Jn0Dyw , https://www.youtube.com/watch?v=QU9V7wlafAw


V letech 2021-2022 jsme se zapojili do projektu „Aktivní občanství v globálních souvislostech“ (ARPOK Olomouc) kdy osvětové akce pro žáky, rodiče i veřejnost byly pořádány rovněž právě na téma fair trade. Zapojujeme se každoročně do Týdne globálního vzdělávání vyhlašované ARPOK Olomouc, pořádáme výukové lekce se žáky na globální témata a vybraný tým školy se pravidelně účastní panelové diskuze s odborníky v Olomouci.
Ve škole pravidelně pořádáme besedy, přednášky, výstavy, charitativní a dobrovolnické akce ke globálnímu vzdělávání propojené rovněž i s principy etické výchovy, kterou vyučujeme ve škole také jako samostatný předmět. V prostorech školy jsou výkresy, prezentace žáků, výrobky, informace i další výzdoba k tématu fair trade.

Fairtradové produkty pravidelně zařazujeme formou občerstvení či ochutnávek při akcích školy např. Den otevřených dveří, Vánoční a Velikonoční jarmarky, netradiční třídní schůzky ve trojici (učitel, rodič, žák), na pravidelné akci „Filmová kavárna“, kdy promítáme dokumenty s globální tématikou a následnou diskuzí pro rodiče i veřejnost. Fairtradové produkty podáváme rodičům, návštěvám školy, pedagogům při poradách a setkáváních nebo jsou fairtradové produkty využívány jako odměny pro aktivní žáky či v soutěžích školy.
Škola medializuje veškeré akce a dění v oblasti globálního vzdělávání a fair trade na webu školy: www.zsbayera.cz, v místním tisku, v Učitelských novinách, v kabelové regionální TV i na webu Moravskoslezského kraje, který je zřizovatelem školy.

V zimě 2024 se řídicí tým zúčastnil fairtradového semináře na Sluňákově a na jaře uspořádal několik velkolepých akcí, zejména úplně novou Fairtradovou seznamku. Zúčastnilo se 10 čtyřčlenných družstev žáků základních škol města i okresu. Fairtradový tým ZŠ Floriána Bayera prezentoval v úvodu akce co je to Fairtrade – Spravedlivý obchod, seznámil přítomné s jeho principy a systémem fungování. Na stanovišti akce nazvaném „Nosičky vody“ si potom účastníci mohli vyzkoušet, jaké to je, když děti, především dívky, musí místo do školy chodit pro vodu i do vzdálených míst. Na stanovišti „Krása rukodělných výrobků“ probíhala tvorba náramků, klíčenek a dalších rukodělných výrobků. Účastníky zaujaly i „Hry dětí celého světa“, kdy se soutěžilo v netradičních hrách dětí, především ze zemí globálního Jihu. Přítomní žáci, pedagogové, hosté z řad školské rady, zástupců Města Kopřivnice a další účastníci zhlédli v průběhu akce výstavky fairtradových potravin, výrobků, vzdělávacích materiálů, ale nejvíce zaujaly ochutnávky čajů, kávy, kakaových nápojů, čokolády, bonbonů, sušenek, fairtradových perníčků a dalších. Přítomní si vypsali i test o Fairtrade a 10 vylosovaných účastníků mělo radost z fairtradových balíčků. V závěru akce bylo společně vytvořeno logo Fairtrade z předmětů přinesených účastníky, které bylo prezentováno pro veřejnost před budovou školy a zůstane tam i nadále. Všichni přítomní se také mohli naučit a vyzkoušet si vietnamský tanec Mua Sap – Bambusový tanec.

TV Reportáž Fairtradová seznamka: https://youtu.be/…ajs

https://www.koprivnice.cz/soutez%2Dfairtradova%2Dseznamka%2Dprilakala%2D10%2Dtymu/d-78659/p1=1007

https://www.koprivnice.cz/farmarsky%2Dtrh%2Dnabidl%2Di%2Dfairtradove%2Dprodukty/d-78500/p1=1007

Mgr. Vlasta Geryková
ředitelka
e-mail: vlasta.gerykova@seznam.cz
tel.: 776 654 335

Základní škola Floriána Bayera
příspěvková organizace
Štramberská 189
742 21 Kopřivnice

150 53 ZŠ Floriána Bayera Kopřivnice 2024-06-25